Zápis č. 2/2016

Zápis č. 2/2016 z jednání VV  KŠSV dne 11. 4. 2016, které proběhlo elektronickou formou

 

Přítomni: Eva Kořínková, Eva Šimečková, Zdeněk Fiala, Jaroslav Benák,

Nepřítomni: Petr Radvanovský

 

 1. Kontrola úkolů z minulého jednání

KCTM – úkoly:

 1. Vypracovat smlouvu s vedoucím KCTM . Zajistí VV KŠSV do konce února 2016.

  Nesplněno

 2. Aktualizovat listinu talentů KŠSV. Zajistí KM KŠSV do konce ledna 2016. Splněno

 3. Trenérsky zajistit mistrovství CR mládeže. Předložení VV ke schválení dokumentu s popisem organizace výpravy na MČR mládeže (rámcově počet účastníků, trenérské zajištění, rozpočet (varianta bude počítat s dotací od kraje). Zajistí A. Bartoš do 5. 2. 2016

  Splněno (splnil VV KŠSV)

 4. Zajištění soustředění mládeže před konáním MČR v Koutech (VV KŠSV předložit ke schválení termín, místo konání, program, zajištění, rámcový rozpočet). Zajistí A. Bartoš do 14. 2. 2016 (Materiál ke schválení VV KŠSV do 5. 2. 2016)

  Splněno

 5. Zpracovat seznam šachistů vybraných do KTCM s rozdělením do tréninkových skupin, uvést jmenovitě trenéry, kteří by se měli o jednotlivé tréninkové skupiny především starat, a kteří budou pracovat na dalších činnostech KTCM; zpracovat rámcový program akcí, které KTCM v roce 2016 plánuje realizovat. Zajistí A. Bartoš a předloží VV KŠSV ke schválení do 20. 4. 2016 (po schválení odešle do 30. 4. 2016 koordinátorovi projektu ŠSČR).

  Úkol trvá

 6. Po skončení jednotlivých tréninkových akcí zašle krajský manažer koordinátorovi projektu ŠSČR jmenovitý seznam účastníků akce (žáků i trenérů podle tréninkových skupin) a realizovaný obsah tréninku. Zařídí publikaci těchto informací na webových stránkách krajského šachového svazu.  Zajistí A. Bartoš průběžně.

  Splněno 1. soustředění KCTM, úkol trvá

   

  Usnesení 2/1/2016: VV souhlasí s úkoly, které je potřeba splnit v rámci fungování KCTM.

   

  Životní jubileum

  Usnesení 6/1/2016: VV schvaluje ocenění J. Siebenburgera, zajistí předseda VV KŠSV.

  Splněno, zajistila místopředsedkyně KŠSV

 

 

Kontrola hlasování per rollam

A. Organizační záležitosti VV KŠSV: došlo k neschváleným výběrům a platbě kartou z obou našich účtů, vzhledem k tomu, že nebyla snaha věc vyřešit a řádně vysvětlit, bylo schváleno:

1. VV KŠSV rozhodl o změně disponenta u bankovních účtů KŠSV a KCTM vedených u FIO banky tak, že nadále bude mít právo nakládat s účty Eva Kořínková a Vladislava Kasalá, právo nahlížet na stav účtů Eva Šimečková.

Splněno

 

2. VV KŠSV rozhodl o zrušení platebních karet k bankovním účtům KŠSV a KCTM.

Splněno

 1. VV KŠSV ukládá Evě Kořínkové a Zdeňku Fialovi zajistit ve FIO bance úpravu jmen disponentů a zrušení platebních karet.

Splněno, zbývá zadat v bance p. Šimečkovou – musí si založit u Fio banky Internetbanking

 

 1. VV KŠSV vyzývá Petra Radvanovského, aby do 23. 3. 2016 vrátil finanční prostředky v celkové výši 4013,20 Kč, které neoprávněně použil, a to tak, že na bankovní účet KŠSV uhradí částku 2995,20 Kč a na bankovní účet KCTM částku 1018 Kč.

Splněno

 

5. Místopředsedkyně KŠSV svolává schůzi VV KŠSV na 25. 3. od 10 hodin do hotelu Slunce. Zrušena z důvodu nemoci

B. Rozpočet soustředění KCTM v Humpolci

 

Úhrada nákladů za soustředění KCTM dne 8. 2. 2016 (9 – 16 hodin)

 

náklady z dotace ŠSČR:

 

odměna trenéra 5 x 240 Kč ………….. 1200 Kč pan Bartoš

 

cesťák p. Bartoš …xx Kč

 

nájem sportoviště ….. 1000 Kč – faktura vystavená TJ Jiskra Humpolec

 

Usnesení:

VV KŠSV  bere na vědomí zprávu ze soustředění KCTM v Humpolci dne 8. 2. 2016., souhlasí s publikací těchto informací na webových stránkách krajského šachového svazu. VV KŠSV schvaluje úhradu nákladů na výše uvedené soustředění.

Splněna publikace zprávy na webu, náklady částečně (zaplacen nájem sportoviště TJ Jiskra Humpolec,  CP a odměna pana Bartoše ne – není uzavřena smlouva, nedodal CP)

C. Smlouva o sponzorství na turnaj Pribináček pro ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Usnesení: VV KŠSV souhlasí s uzavřením smlouvy a převodem zaslané částky na účet TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Splněno uzavření smlouvy, částka ještě nepřišla na účet

D. Zajištění krajské výpravy na MČR v Koutech nad Desnou

Usnesení: VV KŠSV schvaluje materiál Organizace výpravy na MČR mládeže 2016 (viz příloha) a ukládá vedoucímu KCTM podle něj MČR zajistit.

Splněna organizace výpravy

 

E. Pořadatelství KP jednotlivců

Usnesení: VV přiděluje pořadatelství KP Vysočiny jednotlivců 2016 oddílu ŠK Caissa Třebíč pod podmínkou, že do 5. 4. 2016 zašle ke schválení STK propozice turnaje.

Splněno

 1. Rezignace předsedy VV KŠSV

Dne 20. 3. 2016 oznámil předseda VV KŠSV Petr Radvanovský odstoupení ze všech funkcí v KŠSV.

Podle § 160 OZ (k němuž je i stanovisko Legislativní komise ŠSČR) zůstává odstoupivší funkcionář právnické osoby ve své funkci ještě dva měsíce potom, co jeho prohlášení o odstoupení dojde právnické osobě.

 

Usnesení 2/2/2016: VV KŠSV bere na vědomí rezignaci Petra Radvanovského na všechny funkce ve VV KŠSV a ukládá mu do 19. 5. 2016 vrátit předané klíče, razítko a materiál KCTM některému z členů VV KŠSV.

 

 1. Komise STK

Návrh: po odstoupení předsedy STK bude komise pracovat ve složení E. Kořínková, předsedkyně, J. Siebenburger, člen

Usnesení 3/2/2016: VV KŠSV schvaluje složení komise STK: E. Kořínková, předsedkyně, J. Siebenburger, člen.

 

 1. Propozice KP jednotlivců

 • Pořadatel KP jednotlivců zaslal propozice turnaje Open Vysočina 2016 a žádost o vyplacení dotace 10 000 Kč předem. STK doporučila propozice schválit.

  Usnesení 4/2/2016: VV KŠSV schvaluje propozice turnaje Open Vysočina 2016 i vyplacení dotace 10 000 Kč předem. Ukládá sekretářce zveřejnit propozice na webu KŠSV a hospodářce zajistit vyplacení dotace v termínu do 30. 4. 2016

   

 1. KCTM

 • podepsána smlouva s KÚ – na účet KCTM zaslána částka 60 000 Kč

 • v projektu plánováno zakoupení diaprojektoru v hodnotě 8000 Kč.

 • vedoucí KCTM zaslal k projednání materiál, který VV KŠSV projednal a na základě tohoto jednání přijal usnesení.

  Usnesení 5/2/2016: VV KŠSV považuje materiál zaslaný vedoucím KCTM za nedostatečný a ukládá mu do 20. 4. 2016 zaslat VV KŠSV :

 • Zprávu z MČR mládeže 2016 (včetně publicity).

 • Přehled odměn trenérů za jednotlivé hráče MČR mládeže 2016.

 • Přehled motivačních odměn hráčů MČR mládeže a doprovodných openů.

 • Rozpočet KCTM 2016.

 • Propozice soustředění květen Želiv.

 • Podrobný položkový rozpočet soustředění květen Želiv.

 • Propozice letního tábora v Ředkovci.

 • Podrobný položkový rozpočet letního tábora v Ředkovci.

 • Projekt KCTM pro ŠSČR.

 • Konkrétní návrh na zakoupení dataprojektoru.

  VV KŠSV schvaluje tato pravidla: CP vedoucího KCTM podléhají předcházejícímu schválení ve VV KŠSV (prozatím schváleny 2). Po uskutečněné cestě bude nejpozději do 1 měsíce zaslán vyplněný elektronický formulář CP ke schválení hospodářce KŠSV, po jejím odsouhlasení ho vedoucí KCTM vytiskne, podepíše, přiloží jízdenky a zašle p. Kasalé na ČUS v Jihlavě. Smlouva/dohoda s vedoucím KCTM bude uzavřena teprve po splnění tohoto usnesení.

   

 1. Kurz šachu pro pedagogické pracovníky a školení trenérů IV. třídy

 • je minimálně 12 zájemců, zejména ze strany vedoucích šachových kroužků na školách, při tomto počtu bychom měli dostat dotaci 3000 Kč od ŠSČR, akce by měla být zisková (8100: příjmy 5100 Kč (platby účastníků) + 3000 Kč (dotace KŠSV), 8040 Kč výdaje: CP vedoucí kurzu a školení, lektoři (2800 Kč), platba lektorovi/lektorům, 3500 Kč, zkušební komisi 1540 Kč, administrativa 200 Kč)

 • návrh propozic viz příloha

  Usnesení 6/2/2016: VV KŠSV schvaluje propozice semináře Kurz šachu pro pedagogické pracovníky a Školení trenérů IV. třídy, pověřuje vedením kurzu a školení Evu Kořínkovu, schvaluje lektorský sbor ve složení Ing. Evžen Gonsior a Ing. Petr Mičulka, zkušební komisi ve složení Ing. Petr Mičulka – předseda, Ing. Evžen Gonsior, Ing. Zdeněk Fiala, Mgr. Eva Kořínková – náhradnice.

   

 1. Zpráva hospodářky

Zpráva hospodářky E, Šimečkové – viz příloha.

Usnesení 7/2/2016: VV KŠSV bere na vědomí zprávu hospodářky.

 

 1. Zpráva předsedy KR

KR KŠSV na základě ustanovení čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Směrnice pro přípravu rozhodčích všech tříd zmocnila Šachový klub Světlá nad Sázavou, z. s. k uspořádání školení R3 a seminářů R2 a R3. Propozice viz příloha.

Usnesení 8/2/2016: VV KŠSV bere na vědomí zprávu KR KŠSV. VV KŠSV ukládá místopředsedkyni a sekretářce KŠSV zajistit zveřejnění propozic školení a seminářů rozhodčích na webu KŠSV a jejich rozeslání oddílům. Předsedovi KR KŠSV ukládá nahlášení akce KR ŠSČR a zajistit zveřejnění na webu ŠSČR. Termín do 15. 4. 2016.

 

 1. Zpráva předsedy KM

Předseda KM zaslal aktualizovanou LT.

Blíží se konec LVM, KM by měla zajistit diplomy a medaile.

Usnesení 9/2/2016: VV KŠSV bere na vědomí aktualizaci LT, ukládá sekretářce zveřejnit ji na webu do 15. 4. 2016. Ukládá KM KŠSV zajistit na závěrečný turnaj LVM diplomy a medaile pro vyhodnocení krajského přeboru v rapid šachu mládeže v jednotlivých kategoriích.

 

 1. Různé

 • byli jsme zařazeni do Sítě podpory nadání pro Kraj Vysočina, více na: http://talentovani.cz/vysocina

 • Schválení CP místopředsedkyni KŠSV – blahopřání J. Siebenburgerovi

 • Je potřeba přihlásit se na FÚ k placení srážkové daně (P. Radvanovský nás přihlásil k podání daňového přiznání).

Usnesení 10/2/2016: VV KŠSV bere na vědomí zařazení do Sítě podpory nadání.

Schvaluje proplacení CP místopředsedkyni Evě Kořínková a ukládá jí přihlásit KŠSV na FÚ k placení srážkové daně do 20. 4. 2016.

 

Zapsala: Eva Kořínková, místopředsedkyně, sekretářka KŠSV

Ověřil: J. Benák, předseda KR KŠSV

V Havlíčkově Brodě 11. 4. 2016

 

 

Napsat komentář