Konkurzy na pořadatele KP dospělých pro rok 2016

1. Krajský přebor jednotlivců a družstev v bleskové hře (včetně kat. H18,D18 a H20,D20)

2. Krajský přebor jednotlivců a družstev v rapid šachu (včetně kat. H18,D18 a H20,D20)
3. Krajský přebor jednotlivců a žen v šachu (včetně kategorie H18,D18 a H20,D20)

 

Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží:

 

Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu č. 1 do 30. listopadu 2015, na pořádání zbývajících 2 KP do 31. prosince 2015.

V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max. kapacitu hráčů, výši startovného, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování, dopravní dostupnost místa konání veřejnými dopravními prostředky.

Všechny KP se hrají na náklady pořadatelů, dotaci lze použít tak, jak je níže upřesněno.

 

Přihlášky do konkurzu zasílejte Petru Radvanovskému:  na e-mail: Artery@seznam.cz

 

1. Krajský přebor jednotlivců a družstev v bleskové hře

 

Termín: sobota nebo neděle mezi 1. 12. 2015 – 30. 10. 2016 s ohledem na termínový kalendář soutěží

 

Dotace KŠSV: 4.000,- na cenový fond pro hráče KŠSV a úhradu nákladů na hlavního rozhodčího

 

Účast: včas přihlášení hráči (přednostně z KŠS Vysočina) do naplnění kapacity místnosti

 

Tempo hry: 2×5 min. na partii, švýc. systém na 15-17 kol nebo skupiny a pak finále

 

max. startovné 100,- a 50,-Kč. Výsledky jednotlivců se započítají také do soutěže družstev.

 

Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18,D18(nar. od 1. 1. 1998) a H20,D20(nar. od 1. 1. 1996). 

 

2. Krajský přebor jednotlivců a družstev v rapid šachu

Termín: sobota nebo neděle mezi 1. 1. – 30. 6.2016 s ohledem na termínový kalendář soutěží

Dotace KŠSV: 4.000,- Kč na cenový fond pro hráče KŠSV a úhradu nákladů na hlavního rozhodčího

Účast: včas přihlášení hráči (přednostně z KŠS Vysočina) do naplnění kapacity místnosti

Tempo hry: min. 2×15 min. na partii, švýcar. systém na 9-11 kol, max. startovné 100,- a 50,-Kč.

Výsledky jednotlivců se započítají také do soutěže družstev.

Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18,D18 (nar.od 1.1.1998) a H20,D20(nar.od 1.1.1996).

 

3. Krajský přebor jednotlivců v šachu

 

Termín: mezi 1. 4. 2016 – 30. 9. 2016

Dotace KŠSV: 10.000,- Kč (na cenový fond, na úhradu nákladů na hlavního rozhodčího)

Požadavky na pořadatele:

– uspořádání KP v rámci Open turnaje s možností zápočtu na ELO FIDE

– zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky

– po dobu konání přeboru zajistit (nikoli uhradit) ubytování a možnost stravování všech hráčů

– tempo hry: přizpůsobit časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno regulérně 

   započítat na ELO FIDE – preferovat dig. hodiny a tempo 90 min. na partii + 30 sec. na tah

– hrací systém švýcarský na7 nebo 9 kol

– do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK a FIDE

– Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18,D18 (nar. od 1. 1. 1998) a H20, D20 (nar. od 1. 1. 1996)

  vzhledem k návaznosti na vyšší soutěže a zároveň jako KP žen a seniorů

 

Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:

 

– zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál – místo konání nutno uvádět v přihlášce do konkurzu 

– zajistit kvalifikovaného rozhodčího (jméno napsat do přihlášky) pro řízení přeboru

   ve spolupráci s STK a komisí rozhodčích KŠSV

– uhradit dle příslušných směrnic odměnu rozhodčímu

– umožnit účast v přeboru všem oprávněným účastníkům – vítězům odd. přeborů a dalším   

   hráčům a hráčkám dle možností

– možnost vybrat od hráčů startovné. Startovné pořadatel použije na úhradu části nákladů

   spojených s pořádáním soutěže a na navýšení cenového fondu. Výši startovného si stanoví

   pořadatel podle vlastní úvahy s omezením horní hranice  – informace o výši startovného je povinnou 

   součástí přihlášky do konkurzu

– v přihlášce do konkurzu oznámit výši vlastního cenového fondu na turnaj (bez dotace KŠS a startovného)

 

O přidělení pořadatelství rozhodne na doporučení STK VV KŠS Vysočina.

Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek pro účastníky přeboru včetně navýšení cenového fondu.


STK a VV KŠSV si vyhrazuje právo nepřidělit pořádání KP byť i jedinému zájemci, pokud neshledá poměr cenového fondu v poměru k dotaci a startovnému za přijatelný.

 

 

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram :

 

– zaslat na KŠSV a předsedovi STK elektronickou poštou text propozic přeboru zpracovaný

   na počítači v některém běžném textovém editoru ke schválení před rozesláním na oddíly

– rozeslat elektronicky na náklady pořadatele propozice přeboru všem oddílům KŠS Vysočina

– po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem   

   zúčastněným hráčům, sekretariátu KŠSV a předsedovi STK KŠSV;

– výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a    

   oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina,   

   kde budou tyto údaje uvedeny)

– ihned po skončení zaslat KŠSV seznam hráčů na 1. -5..místě a také v jednotlivých kategoriích včetně jejich

   úplných adres

 

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.

 

Poznámka :

Přebory mohou být součástí už dnes zavedených pravidelných turnajů nebo cyklů turnajů.

 

V Jihlavě 12. 11. 2015                                                          Petr Radvanovský

                                                                                  předseda STK KŠS Vysočina

Napsat komentář