Konkurzy na soutěže dospělých organizované KŠSV

Krajský šachový svaz Vysočina vyhlašuje konkurz
na uspořádání postupových soutěží v roce 2024:

Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu (včetně kat. H18,D18 a H20,D20)

Krajský přebor jednotlivců v bleskové hře (včetně kat. H18,D18 a H20,D20)

Krajský přebor jednotlivců mužů a žen v šachu (včetně kategorie H18,D18 a H20,D20)

Krajský přebor 4 – členných družstev v rapid šachu a bleskové hře


Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do
konkurzu do 30. listopadu 2023. V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max.
kapacitu hráčů, výši startovného, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, jméno a adresu
ředitele turnaje, možnost stravování, dopravní dostupnost místa konání veřejnými dopravními prostředky.
Všechny KP se hrají na náklady pořadatelů, dotaci lze použít tak, jak je níže upřesněno. Přihlášky do
konkurzu zasílejte Josefu Kratochvílovi: na e-mail: ttucnakk@seznam.cz

 1. Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu
  Termín: sobota nebo neděle mezi 1. 12.2023 – 30. 6.2024 s ohledem na termínový kalendář soutěží
  Dotace KŠSV: 5.000,- Kč na cenový fond pro hráče KŠSV a úhradu nákladů na hlavního rozhodčího
  Účast: včas přihlášení hráči (přednostně z KŠS Vysočina) do naplnění kapacity místnosti
  Tempo hry: min. 2×15 min. na partii nebo tomu odpovídají tempo s přídavkem, švýcar. systém na 9-11
  kol
  max. startovné 150,- a 80,-Kč. doporučený zápočet na FRL
  Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18, D18 a H20, D20
 2. Krajský přebor jednotlivců v bleskové hře
  Termín: sobota nebo neděle mezi 1. 12. 2023 – 30. 10. 2024 s ohledem na termínový kalendář soutěží
  Dotace KŠSV: 5.000,- Kč na cenový fond pro hráče KŠSV a úhradu nákladů na hlavního rozhodčího
  Účast: včas přihlášení hráči (přednostně z KŠS Vysočina) do naplnění kapacity místnosti
  Tempo hry: 2×5 min. na partii nebo temu odpovídající tempo s přídavkem, švýc. systém na 15-17 kol
  nebo skupiny a pak finále
  max. startovné 150,- a 80,-Kč. doporučený zápočet na FRL
  Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18 ,D18 a H20, D20.
 3. Krajský přebor jednotlivců v šachu
  Termín: mezi 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024 s ohledem na termínový kalendář soutěží
  Dotace KŠSV: 11.000,- Kč (na cenový fond, na úhradu nákladů na hlavního rozhodčího)
  Požadavky na pořadatele: – uspořádání KP v rámci Open turnaje s možností zápočtu na ELO FIDE
  Zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky – tempo hry: přizpůsobit
  časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno regulérně, preferovat dig. hodiny a tempo 90
  min. na partii + 30 sec. na tah
  Hrací systém švýcarský na 7 až 10 kol – do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet
  turnaje na LOK a FIDE
  Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18, D18 a H20, D20 soutěže a zároveň jako KP žen a seniorů
 4. Krajský přebor 4 – členných družstev v rapid šachu a bleskové hře
  Termín: víkend mezi 1. 2. – 30. 6.2024 s ohledem na termínový kalendář soutěží
  Dotace KŠSV: 5.000,- Kč na cenový fond pro družstva KŠSV a úhradu nákladů na hlavního rozhodčího,
  Účast: 4 členná družstva hráčů z jednoho oddílu (možnost hosta nebo cizince, pokud byl na soupisce v
  soutěží družstev), možnost otevřít pro družstva i z jiných krajů (ovšem bez možnosti získat cenu z
  dotace KŠSV)
  Systém: dva na sobě nezávislé turnaje
  Tempo hry: min. 2×15 min. na partii (rapid) a 2x 5 minut (blesk) nebo tomu odpovídají tempa s
  přídavkem, systém dle počtu přihlášených družstev, max. startovné 400,- Kč za družstvo STK
  předpokládá jednoho pořadatele, který oba turnaje uspořádá v jednom víkendu nebo i v jediném dnu
  (např. dopoledne rapid a odpoledne blesk)
  Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:
  – zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál
  – místo konání nutno uvádět v přihlášce do konkurzu
  – zajistit kvalifikovaného rozhodčího (jméno napsat do přihlášky) pro řízení přeboru ve spolupráci s
  STK a komisí rozhodčích KŠSV
  – uhradit dle příslušných směrnic odměnu rozhodčímu
  – umožnit účast v přeboru všem oprávněným účastníkům
  – vítězům odd. přeborů a dalším hráčům a hráčkám dle možností
  – v propozicích uvést podporuje KŠS Vysočina a logo KŠS Vysočina
  Startovné pořadatel použije na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže a na navýšení
  cenového fondu. Výši startovného si stanoví pořadatel podle vlastní úvahy s omezením horní hranice
  informace o výši startovného je povinnou součástí přihlášky do konkurzu – v přihlášce do konkurzu
  oznámit výši vlastního cenového fondu na turnaj (bez dotace KŠS a startovného)
  O přidělení pořadatelství rozhodne na doporučení STK VV KŠS Vysočina. Rozhodující podmínkou pro
  přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek pro účastníky
  přeboru včetně navýšení cenového fondu. STK a VV KŠSV si vyhrazuje právo nepřidělit pořádání KP
  byť i jedinému zájemci, pokud neshledá poměr cenového fondu v poměru k dotaci a startovnému za
  přijatelný. V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram: – zaslat na
  KŠSV a předsedovi STK elektronickou poštou text propozic přeboru zpracovaný na počítači v některém
  běžném textovém editoru ke schválení před rozesláním na oddíly – rozeslat elektronicky na náklady
  pořadatele propozice přeboru všem oddílům KŠS Vysočina – po skončení turnaje zajistit bezplatné
  předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem zúčastněným hráčům, sekretariátu KŠSV a předsedovi
  STK KŠSV;
  ihned po skončení zaslat KŠSV seznam hráčů na 1. – 3. místě a také v jednotlivých kategoriích včetně
  kontaktů(email, telefon) a napsat zprávu s fotkami.
  Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby
  uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo
  požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.
  Poznámka : Přebory mohou být součástí už dnes zavedených pravidelných turnajů nebo cyklů turnajů.
  V Brně dne 2.10.2023 Josef Kratochvíl, předseda STK KŠSV

Napsat komentář