Zápis z jednání VV KŠSV v srpnu 2023

ZÁPIS z jednání VV KŠS Vysočina dne 1 8. 2023 online formou

Účastníci: E. Kořínková, J. Fišar, J. Kratochvíl a J. Zezula

Omluvena: E. Šimečková

  1. Mimořádná Konference KŠSV

Diskutován termín a forma mimořádné Konference KŠSV, která se bude konat kvůli schválení delegátů na Mimořádnou Konferenci ŠSČR, jež bude pravděpodobně 23. 9. 2023 v Praze. Dále se probíral program konference a výše členských příspěvků. Toto téma se zařadí i na program mimořádné konference.

Usnesení 6/1/2023: VV KŠSV schválil online formu a termín 12. 9. 2023 pro mimořádnou Konferenci KŠSV. Ukládá předsedkyni KŠSV připravit pozvánku.

  • Školení a seminář rozhodčích
  • Školení a seminář rozhodčích připravil J. Fišar, bude se konat 24. 9, 2023 ve Žďáře nad Sázavou. VV KŠSV projednal propozice a rozpočet. Byla vybrána varianta s minimálním poplatkem účastníků z KŠSV.

Usnesení 6/2/2023: VV KŠSV schvaluje propozice školení rozhodčích a poplatky za školení účastníků z KŠSV ve výši 200 Kč (školení) a 100 Kč (seminář).

  • Životní jubilea v KŠSV

Diskutováno ocenění členů KŠSV, kteří budou mít v září významné jubileum. Mezi nimi je i Petr Mičulka z TJ Náměť nad Oslavou, který má velké zásluhy na rozvoji šachu na Vysočině. Ocenění mu předá jménem VV KŠSV J. Zezula.

Usnesení 6/3/2023: VV KŠSV schvaluje ocenění Petra Mičulky u příležitosti jeho životního jubilea.

  • Projekt podpory mládeže na MEU, Projekt podpory mládeže na letních turnajích, Projekt podpory mládeže na MČR v rapid šachu a další podpory mládeže.

Byl diskutován a schválen Projekt podpory mládeže na MEU, který předložila KM KŠSV. Diskutovalo se i o dalších projektech. Byla schválena podpora mládeže na MČR mládeže v rapid šachu ve stejné podobě jako v minulosti – hráčům se uhradí startovné. KM KŠSV připraví Projekt podpory mládeže při účasti na letních turnajích a Projekt podpory mládeže na ME mládeže, případně MS mládeže, pokud zde bude někdo startovat. Projekt podpory účasti mládeže na letních turnajích bude vyplacen i zpětně na základě žádosti účastníků, jež bude obsahovat název turnaje, termín, výsledek a zhodnocení účasti vypracované účastníkem.

Usnesení 6/4/2023: VV KŠSV schvaluje Projekt podpory mládeže na MEU a podporu mládeže na MČR v rapid šachu (úhrada startovného). VV KŠSV ukládá KM KŠSV připravit Projekt podpory mládeže na letních turnajích a Projekt podpory mládeže na ME (případně MS).

  • Propozice KP mládeže do 16 let

Propozice obsahují potřebné náležitosti včetně podpory KŠSV a zajištění trenérů, které se bude financovat z Projektu KCTM.

Usnesení 6/5/2023: VV KŠSV schvaluje propozice KP mládeže do 16 let.

  • Různé
  • Diskutováno hospodaření, krajské soutěže (v RS je po pěti družstvech, je možné se ještě dodatečně přihlásit do neděle 6. 8. 2023).

Příští jednání VV KŠSV proběhne online 5. 9. 2023 od 20:00.

Usnesení 6/6/2023: VV KŠSV vzal na vědomí termín příštího jednání.

Závěr – volná diskuze, poděkování za účast, přání hezkého zbytku léta

Zapsala: Eva Kořínková                                                                   

Napsat komentář