Opakovaný konkurz na Krajský přebor 4 – členných družstev v rapid šachu a bleskové hře

Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do
konkurzu do 31. ledna 2021. V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max.
kapacitu hráčů, výši startovného, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, jméno a adresu
ředitele turnaje, možnost stravování, dopravní dostupnost místa konání veřejnými dopravními prostředky.
Všechny KP se hrají na náklady pořadatelů, dotaci lze použít tak, jak je níže upřesněno. Přihlášky do
konkurzu zasílejte Josefu Kratochvílovi: na e-mail: ttucnakk@seznam.cz

Krajský přebor 4 – členných družstev v rapid šachu a bleskové hře
Termín: víkend mezi 1. 2. – 30. 6.2021 s ohledem na termínový kalendář soutěží
Dotace KŠSV: 5.000,- Kč na cenový fond pro družstva KŠSV a úhradu nákladů na hlavního rozhodčího,
Účast: 4 členná družstva hráčů z jednoho oddílu (možnost hosta nebo cizince, pokud byl na soupisce v
soutěží družstev), možnost otevřít pro družstva i z jiných krajů (ovšem bez možnosti získat cenu z
dotace KŠSV)
Systém: dva na sobě nezávislé turnaje
Tempo hry: min. 2×15 min. na partii (rapid) a 2x 5 minut (blesk) nebo tomu odpovídají tempa s
přídavkem, systém dle počtu přihlášených družstev, max. startovné 200,- Kč za družstvo STK
předpokládá jednoho pořadatele, který oba turnaje uspořádá v jednom víkendu nebo i v jediném dnu
(např. dopoledne rapid a odpoledne blesk)
Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:
– zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál
– místo konání nutno uvádět v přihlášce do konkurzu
– zajistit kvalifikovaného rozhodčího (jméno napsat do přihlášky) pro řízení přeboru ve spolupráci s
STK a komisí rozhodčích KŠSV
– uhradit dle příslušných směrnic odměnu rozhodčímu
– umožnit účast v přeboru všem oprávněným účastníkům
– vítězům odd. přeborů a dalším hráčům a hráčkám dle možností
Startovné pořadatel použije na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže a na navýšení
cenového fondu. Výši startovného si stanoví pořadatel podle vlastní úvahy s omezením horní hranice
informace o výši startovného je povinnou součástí přihlášky do konkurzu – v přihlášce do konkurzu
oznámit výši vlastního cenového fondu na turnaj (bez dotace KŠS a startovného)
O přidělení pořadatelství rozhodne na doporučení STK VV KŠS Vysočina. Rozhodující podmínkou pro
přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek pro účastníky
přeboru včetně navýšení cenového fondu. STK a VV KŠSV si vyhrazuje právo nepřidělit pořádání KP
byť i jedinému zájemci, pokud neshledá poměr cenového fondu v poměru k dotaci a startovnému za
přijatelný. V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram: – zaslat na
KŠSV a předsedovi STK elektronickou poštou text propozic přeboru zpracovaný na počítači v některém
běžném textovém editoru ke schválení před rozesláním na oddíly – rozeslat elektronicky na náklady
pořadatele propozice přeboru všem oddílům KŠS Vysočina – po skončení turnaje zajistit bezplatné
předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem zúčastněným hráčům, sekretariátu KŠSV a předsedovi
STK KŠSV;
ihned po skončení zaslat KŠSV seznam hráčů na 1. – 5. místě a také v jednotlivých kategoriích včetně
jejich úplných adres.
Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby
uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo
požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.
Poznámka : Přebory mohou být součástí už dnes zavedených pravidelných turnajů nebo cyklů turnajů.
Josef Kratochvíl, předseda STK KŠSV

Napsat komentář