Konkurzy na pořadatele KP dospělých 2020

Šachový svaz České republiky – Krajský šachový svaz Vysočina vyhlašuje konkurz na uspořádání postupových soutěží v roce 2020 :

1. Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu (včetně kat. H18,D18 a H20,D20)

2. Krajský přebor jednotlivců v bleskové hře (včetně kat. H18,D18 a H20,D20)

3. Krajský přebor jednotlivců mužů a žen v šachu (včetně kategorie H18,D18 a H20,D20)

4. Krajský přebor 4 – členných družstev v rapid šachu a bleskové hře

Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 26. listopadu 2019. V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max. kapacitu hráčů, výši startovného, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování, dopravní dostupnost místa konání veřejnými dopravními prostředky.

Všechny KP se hrají na náklady pořadatelů, dotaci lze použít tak, jak je níže upřesněno. Přihlášky do konkurzu zasílejte Luboši Svíženskému: na e-mail: Sviza81@seznam.cz

1. Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu Termín: sobota nebo neděle mezi 1. 12.2019 – 30. 6.2020 s ohledem na termínový kalendář soutěží Dotace KŠSV: 4.000,- Kč na cenový fond pro hráče KŠSV a úhradu nákladů na hlavního rozhodčího Účast: včas přihlášení hráči (přednostně z KŠS Vysočina) do naplnění kapacity místnosti Tempo hry: min. 2×15 min. na partii nebo tomu odpovídají tempo s přídavkem, švýcar. systém na 9-11 kol, max. startovné 100,- a 50,-Kč. doporučený zápočet na FRL Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18, D18 a H20, D20

2. Krajský přebor jednotlivců v bleskové hře Termín: sobota nebo neděle mezi 1. 12. 2019 – 30. 10. 2020 s ohledem na termínový kalendář soutěží Dotace KŠSV: 4.000,- Kč na cenový fond pro hráče KŠSV a úhradu nákladů na hlavního rozhodčího, doporučený zápočet na FRL Účast: včas přihlášení hráči (přednostně z KŠS Vysočina) do naplnění kapacity místnosti Tempo hry: 2×5 min. na partii nebo temu odpovídající tempo s přídavkem, švýc. systém na 15-17 kol nebo skupiny a pak finále max. startovné 100,- a 50,-Kč. Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18 ,D18 a H20, D20.

3. Krajský přebor jednotlivců v šachu Termín: mezi 1. 3. 2020 – 30. 10. 2020 Dotace KŠSV: 10.000,- Kč (na cenový fond, na úhradu nákladů na hlavního rozhodčího) Požadavky na pořadatele: – uspořádání KP v rámci Open turnaje s možností zápočtu na ELO FIDE – zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky – tempo hry: přizpůsobit časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno regulérně KonkurzyKSSVdosp2020 2 započítat na ELO FIDE – preferovat dig. hodiny a tempo 90 min. na partii + 30 sec. na tah – hrací systém švýcarský na 7 až 10 kol – do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK a FIDE – Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18, D18 a H20, D20 soutěže a zároveň jako KP žen a seniorů

4. Krajský přebor 4 – členných družstev v rapid šachu a bleskové hře Termín: víkend mezi 1. 2. – 30. 6.2020 s ohledem na termínový kalendář soutěží Celková dotace KŠSV: 4.000,- Kč na cenový fond pro družstva KŠSV a úhradu nákladů na hlavního rozhodčího, doporučený zápočet na FRL Účast: 4 členná družstva hráčů z jednoho oddílu (možnost hosta nebo cizince, pokud byl na soupisce v soutěží družstev), možnost otevřít pro družstva i z jiných krajů (ovšem bez možnosti získat cenu z dotace KŠSV), Systém: dva na sobě nezávislé turnaje Tempo hry: min. 2×15 min. na partii (rapid) a 2x 5 minut (blesk) nebo tomu odpovídají tempa s přídavkem, systém dle počtu přihlášených družstev, max. startovné 200,- Kč za družstvo STK předpokládá jednoho pořadatele, který oba turnaje uspořádá v jednom víkendu nebo i v jediném dnu (např. dopoledne rapid a odpoledne blesk)

Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží: – zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál – místo konání nutno uvádět v přihlášce do konkurzu – zajistit kvalifikovaného rozhodčího (jméno napsat do přihlášky) pro řízení přeboru ve spolupráci s STK a komisí rozhodčích KŠSV – uhradit dle příslušných směrnic odměnu rozhodčímu – umožnit účast v přeboru všem oprávněným účastníkům – vítězům odd. přeborů a dalším hráčům a hráčkám dle možností – možnost vybrat od hráčů startovné. Startovné pořadatel použije na úhradu části nákladů spojených s pořádáním soutěže a na navýšení cenového fondu. Výši startovného si stanoví pořadatel podle vlastní úvahy s omezením horní hranice – informace o výši startovného je povinnou součástí přihlášky do konkurzu – v přihlášce do konkurzu oznámit výši vlastního cenového fondu na turnaj (bez dotace KŠS a startovného) O přidělení pořadatelství rozhodne na doporučení STK VV KŠS Vysočina. Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek pro účastníky přeboru včetně navýšení cenového fondu. STK a VV KŠSV si vyhrazuje právo nepřidělit pořádání KP byť i jedinému zájemci, pokud neshledá poměr cenového fondu v poměru k dotaci a startovnému za přijatelný. V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram: – zaslat na KŠSV a předsedovi STK elektronickou poštou text propozic přeboru zpracovaný na počítači v některém běžném textovém editoru ke schválení před rozesláním na oddíly – rozeslat elektronicky na náklady pořadatele propozice přeboru všem oddílům KŠS Vysočina – po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem zúčastněným hráčům, sekretariátu KŠSV a předsedovi STK KŠSV; – ihned po skončení zaslat KŠSV seznam hráčů na 1. – 5. místě a také v jednotlivých kategoriích včetně jejich úplných adres KonkurzyKSSVdosp2020 3 Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše. Poznámka : Přebory mohou být součástí už dnes zavedených pravidelných turnajů nebo cyklů turnajů.

V Třebíči, dne 18. 10. 2019 Luboš Svíženský předseda STK KŠS Vysočiny

Napsat komentář