Zápis č. 1/2019 z jednání Výkonného výboru KŠSV

Dne 12. 4. 2019 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou jednání VV KŠSV.

ZÁPIS č. 1/2019

z jednání VV KŠS Vysočina dne 12. 4. 2019 ve Žďáru nad Sázavou

Účastníci:: E. Kořínková J. Fišar, E. Šimečková
Omluveni: L. Svíženský, Z. Fiala

Projednávané body:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

Usnesení 5/1/2018: VV schvaluje projekt zajištění polofinále MČR juniorů.
Proběhlo.
Usnesení 5/2/2018: VV ukládá KM plánovat soustředění dopředu a v termínech, které budou předem známé (rámcově naplánované na celý rok).
Není plněno.
Usnesení 5/3/2018: VV ukládá předsedovi KM zpracovat přehled příjmů a výdajů KCTM do 2. 12. 2018.
Splněno.

Usnesení 5/4/2018: VV schvaluje termín Konference KŠSV 2019. Splněno.

Usnesení 5/5/2018: VV schvaluje cestovné a občerstvení na schůzi VV dne 23. 11.2018. schvaluje cestu do Jihlavy E. Kořínkové, E. Šimečkové a Z. Fialovi v měsíci prosinci.
Splněno.

2. Přehled usnesení per-rollam
– schválení projektu Zajištění hráčů KCTM na Mistrovství ČR mládeže 2019 a jeho rozpočtu
Vzhledem k tomu, že částky uvedené v projektu byly bez vědomí VV KŠSV změněny, byla dodatečně schválena změna rozpočtu projektu. Předseda KM KŠSV a p. Kasalá byli upozorněni, že bez vědomí VV KŠSV nesmí samostatně provádět finanční transakce. Pokyny k vystavení a úhradě faktur zadává výhradně předsedkyně nebo hospodářka KŠSV.
Usnesení 1/1/2019: VV KŠSV schvaluje změnu rozpočtu Zajištění hráčů KCTM na Mistrovství ČR mládeže 2019.
– stanovení termínů schůzí VV KŠSV: pátky 5. 4., 7. 6., 30. 8., 18. 10. a 13. 12. 2019
– schválení ocenění k životnímu jubileu: Josef Nedvěd Sokol Jámy

3. Úkoly plynoucí z Konference KŠSV
VV KŠSV:
1. Usilovat o vznik a registraci nových ŠO, ŠK, šachových kroužků v působnosti KŠSV, zejména kde jsou pro vznik a činnost podmínky, možní organizátoři z řad bývalých aktivních šachistů, učitelů…., na základě zájmu, zajistit (uspořádat) základní trenérský kurz pro trenéry IV. Třídy. Úkol trvalý.
2. Zajistit zprovoznění nových webových stránek Termín: 30. 6. 2019
3. Oceňovat jubilanty, kteří mají zásluhy na rozvoji šachu v Kraji Vysočina na krajské úrovni. Úkol trvalý

KR: uspořádat seznamovací seminář (školení) k práci s programem Swiss-Manager
Termín: září 2019
STK: vést přehled o krajských přebornících v daném roce dle kategorií, zasílat výsledky KP komisi STK ŠSČR a zveřejňovat je na webových stránkách KŠSV
Úkol: trvalý
KM:
a) Pravidelně aktualizovat Listinu talentů KŠSV a zveřejňovat ji na webových stránkách KŠSV
Úkol: trvalý
b) Vést přehled o krajských přebornících v daném roce dle kategorií, zasílat výsledky KP komisi mládeže ŠSČR a zveřejňovat je na webových stránkách KŠSV Úkol: trvalý
TMK: zajišťovat proškolení trenérů s končícími platnostmi trenérských tříd a nových trenérů
Úkol: trvalý
4. Informace z konference ŠSČR
– Radim Borůvka je webmasterem svazového webu a zodpovídá za všechny digitální kanály ŠSČR (web ŠSČR, Facebook ŠSČR, Twitter ŠSČR, Youtube ŠSČR, Google+ ŠSČR) apravidelně je plní informacemi. Dále zodpovídá za půjčování online šachovnic, za žádosti o tituly pro hráče a rozhodčí a za licence rozhodčích.
– je nově přepracovaný Registrační a přestupní řád, na základě kterého bude v brzké době upraveno několik registračních formulářů
– vznikla Klasifikační komise, jejímž předsedou se stal předseda ŠSČR Viktor Novotný
– Viktor Novotný příští rok již po 9 letech nebude znovu kandidovat na předsedu ŠSČR, kandidaturu ohlásil Martin Petr, který byl zvolen místopředsedou ŠSČR
– – novinkou z MŠMT bylo spuštění Rejstříku sportovců. V první fázi bylo provedeno nahrání oddílů ŠSČR a ve druhé fázi byly do rejstříku nahrány fyzické osoby
– Změny v Ekonomické směrnici: Za porušení povinností vyplývajících ze Soutěžního řádu ŠSČR a rozpisu soutěže nebo za provinění dle Disciplinárního řádu ŠSČR může být uložena pokuta: jednotlivci – až 20 000,-Kč, oddíl až 50 000,- Kč, byly zvýšeny odměny rozhodčím, trenérům, úpravy v platbách za soutěže.
V této souvislosti VV KŠSV diskutoval o tom, že jsou dlouhodobě nízké poplatky za vedení soutěží v Kraji Vysočina, bylo by vhodné je navýšit a přiměřeně případně upravit i vklady do těchto soutěží.
Usnesení 2/1/2019: VV KŠSV ukládá předsedovi komise STK seznámit se s Ekonomickou směrnicí ŠSČR, navrhnout úpravu odměn vedoucích soutěží v Kraji Vysočina a vkladů do soutěží. Termín: příští schůze VV KŠSV, tj. 7. 6. 2019

5. Web KŠSV – na webu se pracuje s T. Mourycem. Vše směřovat k tomu, aby byl dodržen termín daný Konferencí KŠSV.
Usnesení 3/1/2019: VV KŠSV ukládá předsedkyni KŠSV zajistit dokončení nových webových stránek. Termín: 30. 6. 2019
6. Videokonference VV KŠSV
– projednány možnosti videokonferencí členů VV KŠSV, jako nejoptimálnější se jeví Skype, každý se zde zaregistruje a vyzkoušíme, jak bude videokonference fungovat.
Usnesení 4/1/2019: VV KŠSV ukládá svým členům zřídit si účet Skype. Termín: 17. 5. 2018
7. Různé
– v červnu se uskuteční v Praze celostátní setkání rozhodčích Pískáme společně – schválena účast J. Fišara
– diskutována otázka finanční – na příští schůzi VV KŠSV bude diskutována podrobněji – nutná účast všech
– VV KŠSV schválil cestovné na E. Kořínkové a E. Šimečkové na schůzi VV KŠSV dne 12. 4. 2019

Zapsala: Eva Kořínková Ověřil: Josef Fišar

Napsat komentář