Prodloužení konkurzu na pořadatelství KP jednotlivců

V přihlášce uveďte: datum a místo konání, hrací místnost a její max. kapacitu hráčů, výši startovného, zamýšlenou organizaci a systém turnaje, cenový fond, jméno a adresu ředitele turnaje, možnost stravování, dopravní dostupnost místa konání veřejnými dopravními prostředky.

 

Všechny KP se hrají na náklady pořadatelů, dotaci lze použít tak, jak je níže upřesněno.

 

 

Přihlášky do konkurzu zasílejte Petru Radvanovskému:  na e-mail: Artery@seznam.cz

Termín: mezi 1. 4. 2016 – 30. 9. 2016

 

Dotace KŠSV: 10.000,- Kč (na cenový fond, na úhradu nákladů na hlavního rozhodčího)

 

Požadavky na pořadatele:

 

– uspořádání KP v rámci Open turnaje s možností zápočtu na ELO FIDE, případně jiná forma uspořádání KP

 

– zajistit vhodnou hrací místnost, hrací materiál a partiáře pro účastníky

 

– po dobu konání přeboru zajistit (nikoli uhradit) ubytování a možnost stravování všech hráčů

 

– tempo hry: přizpůsobit časovému rozvrhu turnaje s tím, aby turnaj bylo možno regulérně 

 

   započítat na ELO FIDE – preferovat dig. hodiny a tempo 90 min. na partii + 30 sec. na tah

 

– hrací systém švýcarský na7 nebo 9 kol

 

– do 7 dnů zpracovat a odeslat příslušné podklady pro zápočet turnaje na LOK a FIDE

 

– Turnaj bude zároveň i KP kategorie H18,D18 (nar. od 1. 1. 1998) a H20, D20 (nar. od 1. 1. 1996)

 

  vzhledem k návaznosti na vyšší soutěže a zároveň jako KP žen a seniorů

 

 

 

Všeobecné požadavky na pořadatele všech soutěží:

 

 

 

– zajistit vhodnou hrací místnost a hrací materiál – místo konání nutno uvádět v přihlášce do konkurzu 

 

– zajistit kvalifikovaného rozhodčího (jméno napsat do přihlášky) pro řízení přeboru

 

   ve spolupráci s STK a komisí rozhodčích KŠSV

 

– uhradit dle příslušných směrnic odměnu rozhodčímu

 

– umožnit účast v přeboru všem oprávněným účastníkům – vítězům odd. přeborů a dalším   

 

   hráčům a hráčkám dle možností

 

– možnost vybrat od hráčů startovné. Startovné pořadatel použije na úhradu části nákladů

 

   spojených s pořádáním soutěže a na navýšení cenového fondu. Výši startovného si stanoví

 

   pořadatel podle vlastní úvahy s omezením horní hranice  – informace o výši startovného je povinnou 

 

   součástí přihlášky do konkurzu

 

– v přihlášce do konkurzu oznámit výši vlastního cenového fondu na turnaj (bez dotace KŠS a startovného)

 

 

 

O přidělení pořadatelství rozhodne na doporučení STK VV KŠS Vysočina.

 

Rozhodující podmínkou pro přidělení KP při více zájemcích na pořadatelství bude vytvoření co nejlepších podmínek pro účastníky přeboru včetně navýšení cenového fondu.

 


 

STK a VV KŠSV si vyhrazuje právo nepřidělit pořádání KP byť i jedinému zájemci, pokud neshledá poměr cenového fondu v poměru k dotaci a startovnému za přijatelný.

 

 

 

 

V případě přidělení pořadatelství akce dále dodržet následující harmonogram :

 

 

 

– zaslat na KŠSV a předsedovi STK elektronickou poštou text propozic přeboru zpracovaný

 

   na počítači v některém běžném textovém editoru ke schválení před rozesláním na oddíly

 

– rozeslat elektronicky na náklady pořadatele propozice přeboru všem oddílům KŠS Vysočina

 

– po skončení turnaje zajistit bezplatné předání (resp. zaslání) výsledkové listiny všem   

 

   zúčastněným hráčům, sekretariátu KŠSV a předsedovi STK KŠSV;

 

– výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a příjmení hráčů, rok narození a    

 

   oddílovou příslušnost hráče (příp. může být k výsledkové listině připojena startovní listina,   

 

   kde budou tyto údaje uvedeny)

 

– ihned po skončení zaslat KŠSV seznam hráčů na 1. -5..místě a také v jednotlivých kategoriích včetně jejich

 

   úplných adres

 

 

 

Jestliže pořadatel, jemuž bude pořádání přiděleno, nedodrží požadavky uvedené výše či vlastní sliby uvedené v konkurzní nabídce, případně bude porušen harmonogram úkolů, má KŠS Vysočina právo požadovat vrácení části dotace, a to až do přidělené výše.

 

 

 

Poznámka :

 

Přebory mohou být součástí už dnes zavedených pravidelných turnajů nebo cyklů turnajů.

 

 

 

V Jihlavě 12. 11. 2015                                                          Petr Radvanovský

 

                                                                                  předseda STK KŠS Vysočina

 

 

[ 29.11.2015, Eva Kořínková ]

 

 

Napsat komentář