Krajský přebor Kraje Vysočina mládeže do 16 let v šachu 2021

1. Termín: Sobota 4. září – neděle 5. září 2021
2. Místo konání: Sportovní centrum Pěšinky, Pěšinky 971, 582 91 Světlá n. Sáz.
3. Pořadatel: Šachový klub Světlá nad Sázavou, z.s. ve spolupráci s Šachovým centrem
talentované mládeže v Kraji Vysočina
4. Řídící orgán: Komise mládeže KŠS Vysočina
5. Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz., tel.: 731 00 63 64,
E-mail: chess.svetla@seznam.cz
6. Rozhodčí: Ing. Zdeněk Fiala, rozhodčí FIDE
7. Trenérské zajištění: Lukáš Karásek, trenér 2. třídy a Pavel Brož, trenér 2. třídy
8. Právo účasti: Právo účasti mají hráči z oddílů Krajského šachového svazu Vysočina splňující
věkové podmínky a mající platnou registraci v ŠSČR ke dni uzávěrky
přihlášek.
9. Kategorie: H16 – chlapci narození v roce 2006 a mladší
D16 – dívky narozené v roce 2006 a mladší
H14 – chlapci narození v roce 2008 a mladší
D14 – dívky narozené v roce 2008 a mladší
H12 – chlapci narození v roce 2010 a mladší
D12 – dívky narozené v roce 2010 a mladší
H10 – chlapci narození v roce 2012 a mladší
D10 – dívky narozené v roce 2012 a mladší
10. Tempo hry: 40 minut na partii + 30 sekund na tah s povinným zápisem

11. Čekací doba: 15 min od začátku každého kola.
12. Systém hry: Dva turnaje švýcarským systémem na 8 kol.
Turnaj MLADŠÍCH budou hrát kategorie H10, D10, H12 a D12 a
turnaj STARŠÍCH budou kategorie H14, D14, H16 a D16.
Vyhodnocení bude provedeno pro každou kategorii zvlášť.
Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.
13. Hodnocení: Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí 1. vzájemné partie mezi hráči,
o které se jedná (dle systému FIDE), 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre
soupeřů, 3. Buchholz, 4. Sonneborn-Bergerův systém, 5. vícekrát černé,
6. los.
14. Tituly: Titul krajského přeborníka pro rok 2021 získá v každé kategorii nejlepší hráč,
který je registrovaný v oddíle Krajského šachového svazu Vysočina.
15. Postupy: Vítězové Krajského přeboru KŠSV získávají postupové právo na Mistrovství
Moravy a Slezska mládeže 2021.
16: Cenový fond: Nejlepší tři hráči v každé kategorii obdrží medaili, diplom a věcnou cenu.
17. Zápočet na LOK ČR: Výsledky turnaje budou zaslány na zápočet LOK ČR.
18. Časový plán: Sobota 4. 9. 2021:
od 8:00 do 8:40 presentace
od 8:45 do 8:55 zahájení
od 9:00 do 11:10 1. kolo
od 11:10 do 13:20 2. kolo
od 12:50 do 13:50 přestávka na oběd
od 13:50 do 16:00 3. kolo
od 16:00 do 18:10 4. kolo
Neděle 5. 9. 2021:
od 8:40 do 10:50 5. kolo
od 10:50 do 13:00 6. kolo
od 12:30 do 13:30 přestávka na oběd
od 13:30 do 15:40 7. kolo
od 15:40 do 17:50 8. kolo
od 17:50 do 18:00 vyhlášení výsledků.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového plánu dle průběhu turnaje.
19. Stravování: Pro účastníky, kteří si závazně objednají obědy do 30. 8., zajistíme obědy
v Bufetu U Havlů, náměstí Trčků z Lípy 1196, Světlá n. Sáz.
Sobota oběd: Polévka + Kuřecí řízek s bramborem.
Neděle oběd: Polévka + Kuřecí stehno s rýží.
Cena obědů: cca 100 Kč. Platba v hotovosti na místě.
20. Náklady: Každý hráč startuje na vlastní náklady.

21. Vklad: 200 Kč. Pozdní přihlášky (se souhlasem pořadatele): 300 Kč.
22. Přihlášky: Přihlášky včetně objednávky stravy zasílejte do 30. 8. 2021 na adresu
ředitele turnaje: chess.svetla@seznam.cz
23. Podmínky účasti: Souhlas s těmito propozicemi a včasná prezence.
Hráče musí doprovázet osoba starší 18 let, která plně zodpovídá za hráče
plně po celou dobu turnaje.
24. GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný
zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL a
další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a
prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.
25. Mimořádná opatření: Hráči i doprovod se seznámili s vymezením osob s rizikovými
faktory i s doporučením, aby zodpovědně zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti. Hráči
ani jejich doprovod nesmí mít příznaky virového onemocnění. Hráči ani jejich doprovod nesmí mít
příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Zároveň
v průběhu 14 dnů před turnajem nebyli v kontaktu s infikovaným člověkem a ani s člověkem, který
je v karanténě. Každý účastník musí mít s sebou respirátory v odpovídajícím množství. Všichni
účastníci jsou povinni dodržovat všechna předepsaná hygienická opatření i obecně závazné pokyny
vydané státními a krajskými orgány, jakož i nařízení a pokyny pořadatele. V případě nedodržení
pokynů mohou být vyloučeni z turnaje.
26. Různé: Pořadatel zajistí veškerý hrací materiál a partiáře.
Pořadatel bude na chess-results aktualizovat výsledkové listiny.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic se souhlasem KM KŠSV.
Tyto propozice jsou současně rozpisem soutěže ve smyslu Soutěžního řádu.

Ing. Zdeněk Fiala
předseda ŠK Světlá nad Sázavou

Ve Světlé nad Sázavou dne 19. dubna 2021

Napsat komentář