Krajský přebor družstev mladších žáků 2021

1. Termín: Sobota 8. května 2021
2. Místo konání: Sportovní centrum Pěšinky, Pěšinky 971, 582 91 Světlá n. Sáz.
3. Pořadatel: Šachový klub Světlá nad Sázavou, z. s.
4. Řídící orgán: Komise mládeže KŠS Vysočina
5. Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá nad Sázavou,
tel.: 731 00 63 64, E-mail: chess.svetla@seznam.cz
6. Rozhodčí: Ing. Zdeněk Fiala, rozhodčí FIDE
7. Právo účasti: 6 členná družstva oddílů KŠSV.
Ke každému zápasu musí na libovolné šachovnici nastoupit:
 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2009 a mladší.
 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2012 a mladší.
 1 dívka narozena 1. 1. 2009 a mladší
V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč.
8. Systém hry: Při účasti 8 a méně družstev se hraje systémem každý s každým.
Při účasti 9 a více družstev se hraje švýcarským systémem na 6 kol,
přičemž za volný los získá družstvo 3 zápasové body a 4 body do skóre.
Hraje se dle platných pravidel FIDE pro rapid šach, dle Přílohy pravidel
šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li
tímto rozpisem určeno jinak.
9. Hrací tempo: 2 x 20 minut + 5 s/tah. Zápis není povinný.
10. Hodnocení: Vítězství v zápase je hodnoceno třemi body, remíza jedním bodem a
prohra nula body. O pořadí rozhoduje: a) vyšší počet zápasových bodů, b)

součet skóre ze všech zápasů, c) vzájemné utkání, d) výsledek proti 1., 2.,
3., … družstvu, e) los.
11. Vklad: 600 Kč/družstvo
12. Časový plán: Prezentace: 9:00 až 9:15
Zahájení a losování: 9:20
Zahájení 1. kola: 9:30
Oběd: po 3. kole
13. Hrací sály: Připravili jsme čtyři varianty v návaznosti na aktuálně platná
protiepidemiologická nařízení:
1./ Pokud nebudou platit omezení pro sportovní soutěže ve vnitřních
sportovištích, zajistí pořadatel dvě až tři kvalitní hrací místnosti, ve
kterých budou mít hráči dostatečný prostor ke hře.
2./ Pokud bude pro sportovní soutěže ve vnitřních sportovištích platit
minimální limit 15 m2 plochy na 2 hráče, zajistí pořadatel velký taneční
sál pro jeden zápas a vstupní aulu pro druhý zápas. Ev. pro další zápasy
letní plochu SC Pěšinky.
3./ Pokud bude pro sportovní soutěže ve vnitřních sportovištích platit
minimální limit 15 m2 plochy na 1 osobu, zajistí pořadatel letní plochu SC
Pěšinky.
4./ Pokud budou zakázány sportovní soutěže ve vnitřních sportovištích,
zajistí pořadatel jako hrací prostor venkovní přístřešek SC Pěšinky či dva
párty stany pro uspořádání akce na parkovišti SC Pěšinky.
14. Přihlášky: Přihlášky včetně soupisky zasílejte do 1. 5. 2021 na adresu ředitele
turnaje: chess.svetla@seznam.cz
Družstvo může při prezenci přesunout hráče z jednoho svého týmu do
druhého svého týmu za podmínky dodržení nahlášeného pořadí hráčů.
15. Soupisky: Každé družstvo předloží při prezenci soupisku s podpisem a razítkem
vysílající organizace.
Soupiska musí obsahovat:
 označení soutěže, pro kterou je určena
 přesný název družstva
 jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva
 jméno, příjmení, dat. nar., rapid ELO ČR + ev.č.LOK, VT u všech hráčů.
 všichni hráči uvedení v soupisce musí být registrováni v ŠSČR.
Soupiska smí obsahovat nejvýše 20 hráčů. Povolení k hostování od
mateřského oddílu se předkládá současně se soupiskou. Ze soupisky nelze
nikoho vyškrtnout a ani na ni někoho doplnit. Každý hráč je povinen na
vyžádání rozhodčího prokázat svou totožnost.

Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o
více než 150 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním
a současně aby nebylo o více než 150 bodů vyšší než kterýkoliv hráč
nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty
(3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů
ŠSČR.
16. Postupy: Vítězné družstvo postoupí na Mistrovství ČR družstev mladších žáků 2021.
17. Podmínky účasti: Souhlas s těmito propozicemi a včasná prezence.
Družstvo musí doprovázet osoba starší 18 let, která plně zodpovídá za
hráče svého družstva plně po celou dobu přeboru.
18. Oběd: Pro účastníky, kteří si objednají obědy do 1. 5., zajistíme obědy
v Bufetu U Havlů, náměstí Trčků z Lípy 1196, Světlá n. S.
Oběd: Polévka + Kuřecí řízek s bramborem. Cena: 100 Kč.
19. Různé: Pořadatel zajistí veškerý hrací materiál a partiáře.
Pořadatel bude na webu aktualizovat výsledkové listiny, fotogalerii a další
aktuality.
Družstva startují na náklady vysílající organizace.
20. GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce)
dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL a další
prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a
prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.
21. Mimořádná opatření: Hráči i doprovod se seznámili s vymezením osob s rizikovými
faktory i s doporučením, aby zodpovědně zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti.
Hráči ani jejich doprovod nesmí mít příznaky virového onemocnění. Hráči ani jejich doprovod
nesmí mít příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest). Zároveň v průběhu 14 dnů před turnajem nebyli v kontaktu s infikovaným
člověkem a ani s člověkem, který je v karanténě. Každý účastník musí mít s sebou respirátory
v odpovídajícím množství. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechna předepsaná
hygienická opatření i obecně závazné pokyny vydané státními a krajskými orgány, jakož i nařízení
a pokyny pořadatele. V případě nedodržení pokynů mohou být vyloučeni z turnaje.

Ing. Zdeněk Fiala
předseda ŠK Světlá n. Sáz.

Ve Světlé nad Sázavou dne 19. dubna 2021

 

 

Napsat komentář